• تاریخ درج:1396/02/30
  • موضوع: تاریخ سمینار
مسابقه بزرگ ملی طراحی مبلمان و دکوراسیون شورای ملی مبلمان ، دکوراسیون ایران و صنایع وابسته در نظر دارد در شرایط پسا برجام و
با عنایت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در اجرای  مفاد  بیانیه پایانی کنفرانس دکو
 2016 و به منظور بهره گیری از ظرفیت های صنایع کوچک و متوسط و بویژه در حوزه
مبلمان و دکوراسیون و در راستای زمینه سازی برای تولید و صادرات محصولات با کیفیت
و رقابت پذیر موصوف جشنواره طراحی مبلمان و دکوراسیون ایرانی را برگزار نموده و از
 طرح های برتر در دهمین کنفرانس دکو که در سال 1396 برگزارخواهد گردید تقدیر نماید .
http://ncfdeco.com/NewsDetail/50870